2011: Overview of International IDEA Handbook (Thai)

View Full Report (PDF) 

โดยเฉพาะในประเทศทีการเลือกตังถูกจัดให้เป็นวาระสำาคัญทีจะนำา

ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

แต่โดยที่การเลือกตั้งประกอบไปด้วยกระบวนการและกลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องที่เรียกว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” หลายฝ่าย ความเที่ยงธรรมจึงเป็น
องค์ประกอบสำาคัญของคำาถามในกระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น แม้ว่าการ
เลือกตั้งจะมิใช่คำาตอบทั้งหมดของคำาว่าประชาธิปไตย แต่ก็เป็นส่วนที่เด่น
ที่สุดที่จะชี้ให้เห็นว่าประเทศนั้นๆ เป็นประชาธิปไตยหรือไม่

 

Share:

Get Updates

Loading

Members

[logoshowcase]